Paree B.V. is geworteld in de Zeeuwse klei en draagt deze regio een warm hart toe. Niet alleen de bedrijfsopbrengsten zijn belangrijk, maar ook de inzet voor het milieu en de maatschappij om ons heen. Daarom voeren we een actief beleid rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Activiteitenondersteuning

Veel van onze medewerkers zijn gevestigd in de regio. We steunen daarom tal van activiteiten die de regio leefbaar houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sponsoring van sport, cultuur en maatschappelijk verantwoorde projecten. Een leefbare regio in combinatie met een prettige werksfeer is één van de belangrijkste speerpunten van het MVO-beleid van Paree B.V. Voor onze eigen medewerkers hebben we het Paree Vitaal programma. Jaarlijks worden er meerdere activiteiten georganiseerd om het welzijn en de gezondheid van de medewerkers te bevorderen.

Opleidingen

Talentontwikkeling is binnen Paree B.V. al jarenlang ingeburgerd en wordt door de medewerkers als vanzelfsprekend ervaren. Een groot deel van de vaste medewerkers is als schoolverlatend talent begonnen. Het doorgroeien van deze medewerkers naar belangrijke functies binnen het bedrijf is één van de pijlers voor de groei van het bedrijf in de laatste 20 jaar. Ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij ons een kans. Met doordachte en intensieve begeleiding zijn op dit gebied al vele successen geboekt.

Paree B.V. beschikt over meerdere techniekambassadeurs. Deze medewerkers worden ingezet voor het promoten van de techniek bij de diverse onderwijsinstellingen in de regio. Dit heeft er toe geleid dat Paree B.V. een belangrijke partner is geworden in het onderwijs van techniekstudenten. Met het plaatsen van stagiaires, aanbieden van leerwerkplaatsen, bedrijfsbezoeken door scholen, het geven van gastlessen en aanwezigheid op open dagen hebben we een naam opgebouwd als leerbedrijf. In het kader van MVO is het aanbieden van banen aan jongeren binnen de regio van groot belang. Deze jongeren vestigen zich in de regio en leveren over het algemeen een actieve en positieve bijdrage aan de leefomgeving.

Niet alleen schoolverlaters, maar ook zij-instromers krijgen bij Paree B.V. de kans om zich om te laten scholen naar de techniek. Door in te stromen in het BBL-traject worden vanaf dag 1 het ontwikkelen van technische vaardigheden gecombineerd met de theorie uit de opleiding.

Omdat we persoonlijke groei belangrijk vinden wordt er, naast het opleiden van nieuwe medewerkers, ook fors geïnvesteerd in het bijscholen en opleiden van bestaande medewerkers. Hierbij gaat het zowel technische opleidingen als om opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

In 2020 is Paree B.V. verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland en in 2015 tot Zeeuws Familiebedrijf van het jaar.

Meer informatie over werken en leren bij Paree.

Veiligheid

Aan het eind van de werkdag gezond weer naar huis. Dat is waar ons veiligheidsbeleid op is gericht. De veiligheid van onze medewerkers is van essentieel belang. Paree B.V. is VCA** gecertificeerd. Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie worden risico’s gericht aangepakt en beheerst. Daarnaast is ontwikkeling van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerker een belangrijk speerpunt. Hiervoor is er tweemaandelijks een personeelsbijeenkomst waarin veiligheidsonderwerpen worden besproken. Verder worden op projecten actief werkplekinspecties uitgevoerd en toolboxmeetings gehouden. Het melden van gevaarlijke situaties wordt gestimuleerd. Dit stelt Paree B.V. in staat proactief met veiligheid om te gaan.

Milieu

Bij Paree B.V. staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Al sinds 2009 wordt jaarlijks een CO2-footprint opgesteld middels de milieubarometer. In 2015 is het certificaat milieubarometerbedrijf behaald. Sinds die tijd wordt dan ook ieder jaar een milieubesparingsplan gemaakt.

Sinds 2023 is Paree B.V. ook gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder(trede 3). De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

Het beleid van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de CO2-uitstoot per omzet in 2023 met meer dan 50% is gedaald t.o.v. 2009. Het hoofddoel is om de jaren 2023-2025 nog eens 10% reductie te realiseren.

De onderliggende doelen aangaande CO2-reductie zijn:

Scope 1

 1. 10% reductie op aardgas voor verwarming.
 2. 10% reductie op bestelwagen (in liters) diesel.

Scope 2

 1. 100% reductie op ingekochte elektriciteit.
 2. 5% reductie op gedeclareerde km privé auto’s.
Elektrisch rijden bij Paree

Downloads

Download hieronder de opgestelde documenten t.b.v. de CO2-prestatieladder:

Milieugrafiek

Uit de Milieugrafiek 2023 blijkt dat de belangrijkste thema’s (≥ 2,5%) met betrekking op het milieu voor Paree B.V. zijn:

 1. Zakelijk verkeer
 2. Woon-werkverkeer
 3. Bedrijfsafval
Milieugrafiek 2023

In de onderstaande Milieugrafiek zijn de gegevens van 2017 t/m 2023 weergegeven.

Milieugrafiek per omzet

De stijging die te zien is in 2022 t.o.v. 2021 is het gevolg van het einde van de coronamaatregelen. In 2022 is zijn er weer meer kilometers gemaakt voor fysieke ontmoetingen. De mooie afname in 2023 laat zien dat het CO2-managementsysteem doeltreffend is, omdat een forse omzettoename niet leidt tot een evenredige toename van de CO2-uitstoot.

Aandachtspunten milieu

Zakelijk verkeer

Zakelijk verkeer bepaald voor een groot deel de milieubelasting van  Paree B.V. De komende jaren zal er steeds verder gewerkt aan de elektrificering van ons wagenpark. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden bepaald voor een groot deel de milieubelasting van het zakelijk verkeer. Er wordt gewerkt met vervoersplannen om onnodige uitstoot te voorkomen. Bij aanschaf van nieuwe voertuigen is er aandacht voor een zo laag mogelijke uitstoot per km.

Energie

 • In 2020 is een hybride IT-omgeving in gebruik genomen waarbij 75% in de Cloud gewerkt kan worden en 25% op de servers. Hierdoor is het aantal benodigde servers verminderd en daardoor is de benodigde koeling afgenomen.
 • In 2022 zijn nog eens 76 zonnepanelen op het pand aangebracht waardoor er nu 172 zonnepanelen aanwezig zijn op het pand in ’s-Heerenhoek.
 • In 2022 en 2023 is gewerkt aan het modernisering van de klimaatinstallatie in het pand in ’s-Heerenhoek.
 • In 2023 en 2024 wordt de verlichting van het pand in ’s-Heerenhoek vervangen door energiezuinige verlichting.

Afval

We beschikken over een eigen milieustraat waar er voor alle verschillende soorten afval een eigen afvalstroom is. Door middel van orde en netheid, duidelijke signalering en toezicht wordt een zo hoog mogelijk percentage afvalscheiding gerealiseerd.

Zonnepanelen bij Paree

Toekomst

Het toepassen van MVO is en blijft van essentieel belang. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Paree B.V. blijft zich dagelijks inzetten voor continue verbetering op het gebied van MVO.