Paree en InTec vullen elkaar perfect aan

Paree is sinds begin 2021 eigenaar van werktuigbouwkundig installateur InTec Installatietechniek uit Kapelle. InTec is ook een familiebedrijf, bestaat sinds 1995, heeft 35 medewerkers en levert diensten op het gebied van verwarming (o.a. warmtepompen), airconditioning, sanitair, ventilatie en lekdetectie. Met elektrotechniek én werktuigbouwkunde in huis ontzorgen wij onze klanten volledig.

Werken en leren bij Paree

Werken en leren bij Paree

Denk jij over een BBL-leerwerkplek? Wij vertellen je graag meer.

Meer informatie BBL

Overeenkomst

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen moet een leerling in dienst zijn bij een erkend leerbedrijf. De leerling en Paree sluiten daarom een arbeidsovereenkomst af (omdat de leerling bij indiensttreding vaak minderjarig is moet ook één van de ouders meetekenen). In de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd, dat de leerling (werknemer) 4 dagen per week werkt en 1 dag in de week een opleiding volgt aan het ROC / Scalda.

Naast de arbeidsovereenkomst wordt i.v.m. de opleiding ook een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de onderwijsinstelling, het praktijkbedrijf, de leerling en bij minderjarigheid ook diens ouders en het kenniscentrum van de branche (Kenteq).

Opleidingskosten

Uiteraard zijn aan de opleiding kosten verbonden. Deze opleidingskosten (lesgeld, boekengeld e.d.) neemt Paree voor haar rekening. De leerling en/of diens ouders hoeven geen (bijdrage in de) opleidingskosten te betalen.

Duur van de opleiding

De Beroeps Begeleidende Leerweg kent verschillende niveaus. Een leerling met een afgeronde VMBO-opleiding stroomt doorgaans in op niveau 2 en kan doorleren tot niveau 4. Ieder van deze niveaus kent een opleidingsduur van 2 jaar. Paree leidt minimaal op tot niveau 3, maar stimuleert haar leerlingen om ook niveau 4 te behalen.

Begeleiding

Paree heeft een opleidingscoördinator die fungeert als begeleider en aanspreekpunt van de leerling en desgewenst diens ouders. De opleidingscoördinator onderhoudt bovendien contacten met de (vaste) begeleiders op de werkplek en de docenten van het ROC / Scalda.

Naast de lessen op school heeft Paree extra les op het bedrijf ingeroosterd. Leerlingen van niveau 2 krijgen gedurende het schooljaar eenmaal per maand een dag les op de zaak. Voor leerlingen van niveau 3 geldt, dat er 2 lesdagen per schooljaar worden ingeroosterd. Op deze lesdagen wordt aandacht besteed aan onderwerpen, waar de leerling moeite mee heeft. Om te bepalen welke onderwerpen er op de lesdagen aan de orde moeten komen heeft de opleidingscoördinator overleg met de docenten van het ROC / Scalda, de begeleiders op de werkplek en met de leerlingen zelf.

Communicatie met ouders

Leerlingen treden vaak al op jonge leeftijd bij Paree in dienst. Ouders spelen dan nog een belangrijke rol in hun leven. Paree vindt het daarom belangrijk om de ouders al bij de sollicitatiegesprekken uit te nodigen. Op die manier kunnen ouders een goede indruk krijgen van Paree en de mensen die een belangrijke rol gaan spelen in de begeleiding van hun kind.

Voor de ouders van de leerlingen op niveau 2 wordt bovendien eenmaal per jaar een ouderavond georganiseerd. Tijdens die avond, waarop ook een docent van het ROC / Scalda aanwezig is, worden ouders geïnformeerd over de opleiding en het werken van hun kind. Tevens kunnen ouders zelf ervaren, onder begeleiding van hun kind, hoe het is om te werken in de elektrotechniek.

Als ouders buitenom deze communicatiemomenten behoefte hebben aan contact met Paree dan stellen wij het op prijs als er contact met ons wordt opgenomen. Andersom zullen wij ook contact opnemen met ouders.

Werken

Leerlingen werken 4 dagen per week. Vanwege hun jonge leeftijd en gebrek aan ervaring worden zij altijd gekoppeld aan een ervaren medewerker, die uitleg geeft over en toezicht houdt op de werkzaamheden. Om leerlingen zo breed mogelijk op te leiden wordt geprobeerd de leerlingen in zo veel mogelijk specialismen van Paree ervaring te laten opdoen. De leerling kan zo ontdekken naar welk specialisme zijn voorkeur uitgaat en kan zich daar dan later verder in ontwikkelen.

Veiligheid

Paree hecht veel belang aan veilig werken. Met name voor jonge medewerkers is extra aandacht nodig. Vanuit de arbowet is bepaald, dat zij bepaalde werkzaamheden niet of slechts onder bepaalde condities mogen uitvoeren. Paree houdt in de gaten, dat de regels die voor jonge medewerkers gelden goed worden nageleefd.

Behalve het naleven van de regels zorgt Paree ook voor het beschikbaar zijn van veilig gereedschap en andere hulpmiddelen. Bovendien wordt er maandelijks een zogenaamde toolbox gehouden voor alle medewerkers, waarin veiligheidsonderwerpen worden besproken.

Overige opleidingen

Bij Paree vinden wij het normaal, dat onze medewerkers van tijd tot tijd een opleiding kunnen volgen. Dat geldt ook voor leerlingen. Ook tijdens hun BBL-opleiding komt het regelmatig voor, dat leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om – op kosten van het bedrijf – voor hen relevante opleidingen te volgen.

Interesse

Heb interesse in een leerwerkplaats bij Paree? Neem dan contact op met Renée of Daphne van de afdeling HR.

 • Paree hanteert geen strikte selectiecriteria. Een kandidaat moet zijn VMBO-diploma hebben behaald. Het belangrijkste selectiecriterium voor Paree is de motivatie van de kandidaat. Als de kandidaat over voldoende motivatie beschikt dan zijn wij er van overtuigd, dat wij de kandidaat kunnen helpen diens opleiding succesvol af te ronden.

 • De erkenning wordt verzorgd door het SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
  www.s-bb.nl. Op de website van het SBB staat een link naar de website https://www.stagemarkt.nl hier kun je door de zoekvelden in te vullen de erkende leerbedrijven vinden.

 • Ja. De leerling heeft een arbeidsovereenkomst met Paree afgesloten en is dus als werknemer in dienst. Hij krijgt dus ook salaris.

 • Omdat een leerling werknemer is van Paree gelden dezelfde regels als voor de andere werknemers. Voor medewerkers van Paree is de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf van toepassing.

 • Dat klopt, de overheid vindt het belangrijk, dat bedrijven leerlingen in dienst nemen en hen opleiden tot vakmensen. Om dat te stimuleren heeft de overheid een soort subsidieregeling bedacht, waarvan bedrijven gebruik kunnen maken.
  Ook het opleidingsfonds van de branche – OTIB – stelt subsidie beschikbaar voor BBL-opleidingen. De door de overheid en opleidingsfonds OTIB verstrekte subsidies zijn bedoeld om de opleidingskosten van te betalen. Paree gebruikt deze subsidies waar ze voor bedoeld zijn en vindt het niet gepast om aan leerlingen een bijdrage in de opleidingskosten te vragen.

 • Nee. Paree heeft afspraken gemaakt met Scalda / ROC voor de betaling van de opleidingskosten van haar leerlingen. De opleidingskosten worden rechtstreeks aan Paree gefactureerd, zodat de leerlingen of hun ouders niets hoeven voor te schieten.

  Voor de boeken die de leerlingen nodig hebben voor hun opleiding is een afspraak gemaakt met Studieboekhandel Van Dijk. Leerlingen van Paree kunnen daar hun boeken bestellen en de rekening wordt opgemaakt op naam van Paree.

 • Dat is niet nodig. Bij de start van de opleiding is de leerling al in dienst van Paree en heeft dus direct een baan.
  Paree leidt bovendien op tot minimaal niveau 3. Het duurt doorgaans 4 jaar voordat de leerling het diploma op dit niveau heeft behaald. De leerling is op dat moment dan al in vaste dienst bij Paree.

 • Door gebruik te maken van leerwerkplaatsen ontstaat naar onze mening een ideale opleidingsmix. Bij leerwerkplaatsen is namelijk sprake van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en worden de sterke punten van beide partijen op optimale wijze ingezet. De sterke punten van Scalda / ROC – het bijbrengen van theoretische kennis – en de sterke punten van Paree als leerbedrijf – het bijbrengen van praktische kennis – worden op een goede manier gecombineerd.